Logo Humaniora Color SVG

Opleidingsvorm 1

Doel van de opleiding?

De jongere voorbereiden om te kunnen functioneren en participeren in een omgeving waar ondersteuning voorzien is.

Wie kan deze opleiding volgen?

Jongeren tussen 13 en 21 jaar met een attest van het CLB: OV1 type 2 of type 3.

Wat houdt deze opleiding concreet in?

We willen dat onze jongeren later zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan en focussen daarom op het verhogen van de zelfredzaamheid, het stimuleren van de communicatieve mogelijkheden, grove en fijne motoriek,
verder stimuleren van schoolse vaardigheden aan de hand van concrete projecten, …
Om een leerling optimaal te zien groeien, stellen we voor elke leerling individuele doelen voorop. Om deze op te stellen vertrekken we vanuit wat de leerling nodig heeft binnen de domeinen wonen, werken en vrije tijd.

Onze oudere leerlingen stromen door naar de finaliteitswerking waar zeer concreet gewerkt wordt aan de vaardigheden die de leerlingen na school nodig hebben. Vanaf dan start ook de stage of sociaal maatschappelijke training.
Om een stageplaats te zoeken, wordt vertrokken vanuit de interesses en mogelijkheden van de leerling.
De leerlingen binnen OV1 stromen in principe niet door naar betaalde arbeid. Zij worden voorbereid op dagbesteding binnen een dagcentrum, een vzw of begeleid werk.

Naast de gewone werking in een leef- of leerklas hebben we ook aandacht voor extra noden.

Ass-werking

Binnen onze school is er heel wat expertise om jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) te begeleiden.
In elke opleidingsvorm zijn er autiklassen, maar er zijn ook heel wat jongeren met ASS geïntegreerd in de andere groepen.

Personen met ASS hebben nood aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. Dit kan hen gegeven worden d.m.v. structuur.
We kiezen voor een prikkelarme omgeving met individuele werkplaatsen voor de leerlingen. We werken in kleine groepen met een beperkt aantal leerkrachten. Speeltijden kunnen aangepast worden volgens de nood van de leerling. Leerlingen volgen een individueel programma met visualisaties op maat (kalenders, dagplanning, werkplanning…). We vertrekken vanuit de interesse van de leerling.

We werken functioneel en toekomstgericht: wat we aanleren plaatsen we in de juiste context.
Er wordt veel aandacht besteed aan het inoefenen van sociale en communicatieve vaardigheden die inspelen op dagdagelijks situaties, het omgaan met vrije tijd, motivatie, ervaren van successen…
We streven ernaar om jongeren met ASS op termijn te laten aansluiten in de gewone werking om
de integratie in de maatschappij te bevorderen.

Structuurwerking

We willen bij onze jongeren de schoolse context blijven stimuleren.
We beogen dat de leerlingen een plaats vinden in de samenleving en een zinvolle dagbesteding vinden. Er wordt voor elke leerling een individueel traject opgesteld op basis van de noden van de leerling. Op die manier kunnen we doelstellingen op maat van de leerling bepalen namelijk:

  • Wat kan de leerling aan? Wat is haalbaar?
  • Welke accenten leggen we?
  • Wat heeft de leerling nodig?

Noden, interesses, structuur, succeservaringen.

Onze aanpak is sterk preventief: we willen een veilig en vertrouwd klimaat scheppen. We werken in kleine
groepen met een beperkt aantal leerkrachten. De lessen worden gevolgd in een vast lokaal met individuele werkplaatsen. Voor deze groepen is er een aparte speeltijd voorzien. Een individuele aanpak (bv. individuele les of activiteit) is mogelijk en indien nodig kan er een deeltijds lesprogramma gevolgd worden. Het programma wordt sterk bepaald door de interesse van de leerling .

Veel beweging, ervaringsgericht leren (al doende leren), trainen van de weerbaarheid en positieve sociale vaardigheden zijn hierbij van belang. Er is veel aandacht voor structuur, duidelijkheid en grenzen.
Het gebruik van visualisaties en een beloningssysteem kan hierbij helpen. We proberen steeds de tijdsdruk te beperken. Er is een nauwe samenwerking met MFC Hagewinde.

Belevingsgerichte werking

Binnen deze werking wordt zeer individueel en zeer gestructureerd gewerkt. Het welbevinden van de leerling staat centraal.
We hebben hier 2 verschillende klassen: een visueel en auditief prikkelarme klas, waar leerlingen die sensorisch gevoelig zijn zich goed voelen en een klas waar een warme en huiselijke sfeer centraal staat.

Het aanbod:

  • Onderhouden en verder uitbouwen van de grove motoriek d.m.v. wandelen, fietsen, turnen, paardrijden en zwemmen
  • Basale stimulatie: basaal koken, snoezelen, crea.
  • Trainen van zelfredzaamheid.
  • Ervaringsgerichte uitstappen.

We vinden het belangrijk om per kind te kijken naar wat het nodig heeft en ons aanbod en onze organisatie hier elk jaar opnieuw naar aan te passen.

Finaliteitswerking

De oudere leerlingen die dit aankunnen, stromen door naar de finaliteitswerking. Het aanbod binnen de finaliteitsklassen bouwt verder op wat de voorbije jaren werd aangeboden maar gebeurt aan de hand van andere activiteiten.  Er wordt meer concreet toe gewerkt naar de nabije toekomst van de leerlingen. We willen dat onze jongeren zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de woonvorm waar zij naar zullen doorstromen.  

Binnen OV1 vormt sociaal maatschappelijke training, zowel in groep als individueel een deel van het aanbod. De sociaal maatschappelijke training heeft als doel ervaring op te doen met het oog op een zinvolle dagbesteding.